سپتامبر 3, 2018

مغز ، و پدیده «کم شناختی»Hypocognition

بساری از پزشکان مغز واعصاب بر این باورند که مغز انسان منبع بزرگ […]