تست ترانس کرانپال داپلر

سونوگرافی داپلر متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب دکتر عباسیون

سونوگرافی داپلر

TCD مخفف “TransCranial Doppler sonography” میباشد و به معنای سونوگرافی داپلر است، که در اصطلاح به سونوگرافی داپلر “A stethoscope for Brain” به معنای یک گوشی پزشکی برای مغز گفته میشود.
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال و کاروتید گردن روشی ساده و بی خطر می باشد که پزشک مغز و اعصاب توسط آن خونرسانی مغز را بررسی و عروق اصلی مغز را از نظر میزان جریان خون و باز بودن رگها ارزیابی می کند.