پتانسيل فراخوانده بينايي مغز

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب
متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب

VEP به معنای پتانسیل برانگیخته بینایی است و عبارت است از بررسی مسیرهای بینایی بین چشم و مراکز دیداری مغز است. هر چشم یا میدان دید به طور جداگانه بررسی می شود. این روش مانند بررسی استاندازد بینایی نیست. نوار عصب چشم شبیه الکتروانسفالوگرام است زیرا امواج مغز را ثبت می کند اما با آن تفاوت دارد زیرا بر بخش هایی از مغز تمرکز می کند که شامل بخش های بینایی است. در این روش هنگامی که در حال مشاهده یک نسخه شطرنجی سیاه سفید هستید سیگنال های الکتریکی مغز شما ثبت می شوند. در نوار عصب چشم دریافت صحیح اطلاعات بینایی توسط مغز نشان داده می شود