سندرم تونل کارپال – CARPAL TUNNEL SYNDROME

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب دکتر عباسیون

سندروم تونل کارپ به علت گیر افتاد ن عصب مدین در مچ دست در داخل تونلی بنام کارپ ایجاد میشود . علامت آن خواب رفتن و مورمور شدن انگشان دست میباشد که با کار کردن با دست و در خواب تشدید میشود.

درمان این سندرم در موارد خفیف تزریق داروی کورتن در تونل کارپ همراه با مصرف دستکش مخصوص می باشد. در موارد شدیدتر عمل جراهی پیشنهاد می شود.