نوار عصب و عضله – EMG

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب

نوار عصب و عضله تستی است که بوسیله آن امواج عصب و عضله مورد بررسیقرار میگیرد .تست مختصر دردناک است
تست بوسیله گذاشتن الکترود و وارد کردن شوک کوتاه و خفیف روی عصب محیطی انجام میشود.
امواج عضله با وارد کردن الکترود سوزنی شکل داخل عضله بررسی میشود. البته در بندرت نیز میتوان از الکترود سطحی که دردناک نیست میتوان استفاده نمود.
این تست در تشخیص بیماریهای که علایم آن ضعف عضلات و یا بی حسی یا گزگز دست و پاو.. .. باشد کمک میکند.

آمادگی برای این تست:

از داشتن النگوهای تنگ پرهیز نمایید
بیمار لباس راحت که به راحتی آستین و پاچه آن بالا میرود بپوشد.
دستها و پاها نبایستی سرد باشد.