تست پتانسیل فراخوانده حسی مغز – SSEP

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب دکتر عباسیون

تست پتانسیل فراخوانده حسی مغز سرعت هدایت عصب حسی را از طریق مغز بررسی میکند. که آن در بیمار ی ام اس میتواند طولانی شود و به تشخیص این بیماری کمک کننده است .
الکترود رود قسمت حسی مغز که لوب آهیانه است گذاشته میشود.