افتادگی پلک

در پتوز بیمار نمیتواند پلک خود را به سمت بالا ببرد و در موارد شدید چشم کاملا بسته میشود. افتادگی پلک ممکن است یک طرفه یا دوطرفه و خفیف یا کامل باشد. هنگام برخورد با چنین علامتی موارد زیر باید در نظر گرفته شود.

• فلج زوج سوم مغزی (معمولا پتوز کامل و همراه با گشادی مردمک است)

• آسيب سمپاتیک (سندرم هورنر) که پتوز ناقص ایجاد می کند

•میوپاتیها (معمولا دوطرفه و ناکامل)

• میاستنی گراو (از خفیف تا شديد)

• تومورهای مغزی که عصب ۳ را مورد فشار قرار دهند.

• مادرزادی (معمولا دوطرفه است و از بدو تولد وجود دارد)

• آسیب های موضعی خود پلک مانند سلولیت، تومورهای داخل چشم، تورم شدید پلک و سیاه زخم اطراف پلک و چشم

• هیستری

• بطور جبرانی برای رفع دوبینی

• بلفارواسپاسم (پلکها بدون وجود فلج در آنها خودبخود بسته می شود)

نکات مهم در تشخیص افتراقی انواع گوناگون افتادگی پلک

در فلج زوج سوم یک طرف معمولا مردمک همان سمت گشاد شده به نور پاسخ نمیدهد، همچنین بدلیل برتری قدرت زوج ششم، ممکن است انحراف کره چشم به خارج صورت گیرد و محدودیت حرکت چشم به بالا، داخل و پایین ملاحظه شود.
افتادگی پلک در سندرم هورنر خفیف می باشد و هرگز کامل نیست؛ همچنین نشانه های دیگری مانند تنگی مردمک ، کاهش تعریق در سمت آسیب و تورفتگی غیرعادی کره چشم نیز وجود دارند ولی حرکات کره چشم به اطراف طبیعی است.
بجز میاستنی گراو، بیماریهای دیگر عضلانی معمولا پتوز کامل نمی دهند بلکه افتادگی آنها دو طرفه و تدریجی است و مردمک ها نیز هرگز گرفتار نمی گردند.
در میاستنی گراو، پتوز یک یا دو طرفه و با شدنهای مختلف دیده می شود؛ صبح ها خفبف و عمرها شدیدتر است و به دلیل گرفتاری سایر عضلات، معمولا دو بینی و ضعف در محکم بستن چشم ها وجود دارد. گاهی وضعیت پلکهای بیمار کاملا طبیعی ولی زمانی بشدت دچار پنوز است وجود این کیفیت نوسانی کلید تشخیص میاستنی می باشد. مسلما با انجام آزمایشی تنسیلون در بیشتر موارد می توان تشخیص قطعی را مطرح نمود.

افتادگی پلک در انواع مادرزادی معمولا از آغاز تولد دیده میشود و ممکن است در دیگر افراد خانواده نیز بصورت ناقص مشاهده گردد. این حالت با دویینی همراه نیست و در همه ساعات روز ثابت بوده در شدت آن نوسانی پدید نمی آید و در این موارد پیشانی بیمار همیشه چین خورده میباشد بیماری عضلانی که موجب افتادگی پلک می شوند عبارتند از:

• میاستنی گراو

•دیستروفی میوتونیکا

• فلج پیش رونده عضلات خارج چشمی

•سندرم Kearns – Sayre که با ویژگی های زیر توصیف می گردد:

شروع پتوز پیش از بیست سالگی، رتبنيت رنگدانه ای، بلاک قلبی، بالا رفتن پروتئین مایع مغزی -نخاعی و برخی نشانه های دیگر

• برخی از میوپاتیهای مادرزادی بویژه نوع میوتوبولر

•سلولیت عضله پلک