چگونه میتوان خواب خود را بهتر نمود

1

1: در زمان معین و مناسب به بستر بروید.
2:زمان مناسب جهت برخواستن از خواب داشته باشیم.
3: فعالیت های خود را در بستر محدود کنید.
4: از خوابیدن در طول روز و چرت زدن بپرهیزید.
5:فعالیت ورزشی داشته باشیم.
6: در بستر زمانی که کاملا هشیار هستید و خواب آلوده نیستید نمانید.
7: برنامه خاصی برای زمان خواب داشته باشید.
8: در اتاق خواب ساعت نگذارید و زمان خوابیدن به ساعت نگاه نکنید.
9: بستر را جهت حل مسائل و مشکلات خود انتخاب نکنید.
10: از مصرف الکل، سیگار ، قهوه ، و چای در بعدازظهر ها بپرهزید.
.دکتر طیبه عباسیون