اعصاب دوازده گانه مغزی

asab

عصب بویایی(Olfactory nerve)
عصب بینایی(Optic nerve)
عصب حرکتی چشمی(Oculomotor nerve)
عصب قرقره‌ای(Trochlear nerve)
عصب سه شاخه(Trigeminal nerve)
عصب اشتقاقی(Abducens nerve)
عصب چهره‌ای (Facial nerve)
عصب دهلیزی حلزونی(Vestibulocochlear nerve)
عصب زبانی حلقی(Glossopharyngeal nerve)
عصب واگ(Vagus nerve)
عصب فرعی(Accessory nerve)
عصب زیرزبانی(Hypoglossal nerve)